KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta poradni

Oferta PPP-P na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie na formę pomocy organizowaną przez PPP-P


 

DIAGNOZA I OPINIOWANIE

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia obowiązku szkolnego,

 2. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,

 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

 6. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

 7. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej lub szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

 8. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

 9. innych określonych w przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Osoba składająca wniosek może dołączyć do niego posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń dołącza do wniosku również zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Jeżeli ze względu na brak zaświadczenia lekarskiego pomimo konieczności jego przedstawienia, nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w wyżej określonym terminie, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, informując o tym osobę składającą wniosek.

W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu dzieci i młodzieży na badanie do Poradni:

 1. pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przebadanie dziecka lub pisemny wniosek pełnoletniego ucznia,

 2. opinia uczących nauczycieli o napotkanych problemach dydaktycznych i wychowawczych,

 3. zaświadczenie od lekarza – specjalisty, jeśli dziecko/uczeń pozostaje pod specjalistyczną opieką lekarską.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce: Sposób załatwiania spraw.


ORZECZNICTWO

Dyrektor Poradni powołuje zespoły orzekające, które wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem,

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  Szczegółową procedurę wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez zespoły orzekające reguluje rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych  poradniach psychologiczno–pedagogicznych.

Uwaga!

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, oraz z autyzmem wydają zespoły działające

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 47
tel. 44 646 53 16

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju:

 1. wniosek rodziców/prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 2. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza;
  jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

  • okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

  • rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

  • zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,

  • zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;

  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość  dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy;

 3. opinię nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której
  uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych,

 4. inną dokumentację uzasadniającą wniosek, o ile wnioskodawca taką dokumentację posiada, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych oraz lekarskich.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce: Sposób załatwiania spraw.

Regulamin pracy zespołów orzekających


KONSULTACJE

Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.

Konsultacje dotyczą między innymi obszarów:

 • stymulowania rozwoju psychoruchowego,
 • przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania,
 • problemów związanych z nieprawidłowościami w rozwoju dziecka,
 • pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu,
 • pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu wzroku,
 • pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo,
 • pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce,
 • pracy z dzieckiem z różnymi zaburzeniami mowy,
 • problemów wychowawczych,
 • problemów rodzinnych,
 • sposobów pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej,
 • wyboru szkoły dla dziecka niepełnosprawnego bądź niezdecydowanego.

Konsultacje umawiane są na pisemny wniosek w sekretariacie Poradni.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce: Sposób załatwiania spraw.


TERAPIA

Na terenie Poradni prowadzone są:

 • zajęcia dla dzieci 5–6– letnich leworęcznych oraz z obniżoną sprawnością grafomotoryczną,
 • terapia dla dzieci z ryzyka dysleksji z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia dla dzieci zahamowanych emocjonalnie oraz przejawiających symptomy nadpobudliwości i niepokoju psychoruchowego,
 • rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo,
 • terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapia indywidualna.

O konieczności objęcia dziecka terapią na terenie Poradni decydują specjaliści Poradni, uwzględniając głębokość zaburzeń.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce: Sposób załatwiania spraw.


DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe ma na celu kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Poradnia prowadzi indywidualne porady zawodowe dla uczniów z trudnościami w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Wnioskodawcą o udzielenie uczniowi porady jest rodzic/opiekun prawny, bądź sam pełnoletni uczeń.

Wnioskodawcą o przeprowadzenie w szkole zajęć dla uczniów lub ich rodziców jest dyrektor szkoły.


PROFILAKTYKA

Poradnia realizuje zadania z zakresu profilaktyki:

 • zaburzeń rozwojowych,
 • trudności wychowawczych,
 • uzależnień,

w formie:

 • pogadanek i zajęć warsztatowych dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
 • przesiewowych badań logopedycznych w przedszkolach i szkołach.

Wnioskodawcą o przeprowadzenie w przedszkolu/szkole zajęć dla dzieci/uczniów, ich rodziców lub nauczycieli jest dyrektor przedszkola/szkoły.

Wnioskodawcą o przeprowadzenie w przedszkolu/szkole przesiewowych badań jest dyrektor przedszkola/szkoły po uzyskaniu zgody rodziców.

Podmiot udostępniający informację:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Marek Stanik
data: 05-03-2020
wytworzył: Marek Stanik
data: 05-03-2020
data: 05-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-03-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2046